Bel ons vandaag nog op 0483 11 06 06

Of stuur een mail naar info@youssefladderlift.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Kleine voorwerpen (lusters, staanlampen, potten, enz. moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.

2. Kasten moeten leeg zijn. Schabben moeten uit de kasten gehaald worden (behalve bij full service).

3. Laden moeten leeg zijn en uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot en dichtgekleefd zijn (behalve bij full service).

4. Indien er meubelen moeten gedemonteerd worden, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden bij het bestellen van de verhuizing. Meubelen die reeds gedemonteerd zijn, worden door ons personeel niet gemonteerd.

5. Bij regenweer kan de klant: a) aan de verhuizers vragen de meubels in te pakken in plastic folie b) de meubels laten afdekken met dekens c) de verhuizers laten wachten tot de bui voorbij is d) de verhuizers gewoon laten verder werken

6. Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.

7. Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn. Indien nodig kan de klant op het bureau plastic matrasbeschermers komen afhalen of aan de verhuizers vragen tijdens de verhuizing. De kosten hiervoor worden na de verhuizing verrekend.

8. Verhuizingen 's morgens beginnen ALTIJD om 7:30 u. 's Namiddages beginnen de verhuizingen NORMAAL GEZIEN tussen 11 en 14 uur, maar dit kan door ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN steeds vroeger of later zijn.

9. De klant is verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten en dient vooraf zijn schrijftelijke toelating te geven om deze op te rijden.

10. De klant dient de verhuisfirma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de woning zoals palen, terrassen, telefoonkasten, bomen, de lengte van de voortuin en of de verhuizing op een binnenkoer moet plaatsvinden.

11. Er wordt altijd een factuur opgemaakt die op aanvraag na de verhuizing wordt opgestuurd. De facturatiekosten voor particulieren bedragen6 EURO (incl. BTW).

12. Na 18:00 u, op ZON- EN FEESTDAGEN en na 8 werkuren wordt de prijs van de werkuren MET 100% VERMEERDERD.

13. Als door onvoorziene omstandigheden de hydraulische lift niet kan geplaatst worden, kan een andere lift opgeroepen worden mits extra kosten van het uurloon van 1 extra verhuizer + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers.

14. De ladderlift mag enkel door het verhuispersoneel worden bediend.

15. De meubelen die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn NIET verzekerd.

16. Het gebruik van de huislift gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de concierge of eigenaar toestemming te vragen deze te mogen gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bscherming van de lift.

17. Er wordt niet verhuisd via de trap tenzij indien er geen andere mogelijkheid bestaat. De firma is steeds vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen.

18. De klant dient bij het vertrek naar het losadres zelf te controleren of alle goederen mee verhuisd zijn.

19. Bij de verplaatsing van het ene adres naar het volgende blijft er steeds één persoon van de klant bij de verhuiswagen.

20. De helpers van de klant moeten Nederlands-, Frans- of Engelstalig zijn en moeten gedurende de hele verhuizing aanwezig zijn. Zij moeten fysiek in staat zijn hulp te bieden bij laden en lossen van ALLE stukken.

21. Bij het verhuizen van buffetpiano's is de aanwezigheid van 3 verhuizers verplicht. Indien het een vleugelpiano betreft, moeten er minimum 4 verhuizers aanwezig zijn en wordt een supplement aangerekend van 150 EURO.

22. Bij het verhuizen van stukken zwaarder dan 200 kg is de aanwezigheid van 3 verhuizers verplicht. Bij stukken boven 250 kg moeten er 4 verhuizers aanwezig zijn.

23. Er wordt nooit alcohol aangeboden aan de verhuisploeg.

24. De verhuisfirma behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

25. Een verhuizing kan door de klant steeds verplaatst worden naar een andere datum mits dit minstens 7 dagen op voorhand gebeurt.

26. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren, wordt de waarborgsom niet terugbetaald en kunnen er extra kosten aangerekend worden. Deze bedragen MINIMUM 150 EURO per halve dag.

27. Voor elke volledige verhuizing worden minimum 3 uur aangerekend (behalve bij liftservice). De uren worden steeds berekend vanaf het vertrek in Deurne tot aan de terugkeer in de garage.

28. Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het bureau te contacteren, waarna indien nodig iemand van de firma zal langskomen.

29. De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

30. Alle facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum. De klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 20 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75 EURO, voor iedere factuur die niet betaald is binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

31. De Rechtbanken te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. Indien het geschil krachtens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, zal de Vrederechter van het 7de Gerechtelijk Kanton van Antwerpen uistluitend bevoegd zijn.

32. Indien u een consument is, beschikt u over een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u aan de overeenkomst kan verzaken zonder betaling van boete en zonder opgave van motief. De verzaking moet gebeuren in een document dat ondertekend is door de aanvrager en de verhuizing waaraan wordt verzaakt duidelijk identificeert. U beschikt niet over een verzakingsrecht indien u een verhuizing besteld heeft die moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 7 dagen of minder.

A. Partijen komen uitdrukkelijk overeen de verhuisfirma te ontheffen van alle aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan personen of aan goederen, die ter gelegenheid van de verhuizing zou worden veroorzaakt.

B. Mits het betalen van een opleg van 21 EURO, ten titel van schadedekkingspremie, kan de aansprakelijkheid van de verhuisfirma in afwijking van hoger vermeld artikel worden verhoogd per schijf van 2500 EURO per verhuizing en met een vrijstelling lastens de klant van 250 EURO.

C. De verhuisfirma kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval eich voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van de verhuisfirma en de klant en/of zijn helper(s).

D. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van de verhuisfirma uitgesloten.

E. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma. (zie punt 5)

F. Krassen zijn steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.

G. Mits het betalen van bovenvernoemde opleg zijn kunstvoorwerpen in eerste risico gedekt to max. 2500 EURO.

H. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.

I. Gewone mechanische, elektrische en elektronsiche ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.

J. In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na herstelling of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.

K. In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.

L. Schade toegebracht door de klant of zijn helper(s) valt steeds buiten de aansprakelijkheid van de verhuisfirma.

M. DE KLANT DIENT ZIJN MEUBELEN, HET GEBOUW EN ANDERE ZELF TE CONTROLEREN OP MOGELIJKE BESCHADIGINGEN EN DIT IN AANWEZIGHEID VAN DE VERHUIZERS.

N. In geval van schade dient de klant in AANWEZIGHEID van de verhuizers deze schade te specifiëren op het SCHADEFORMULIER. DE AANSPRAKELIJKHEID VERVALT NA HET VERTREK VAN DE VERHUIZERS.